Loovtöö

III kooliastmes sooritavad õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö vm. Loovtöö temaatika pakuvad välja aineõpetajad , täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele.
Klassijuhataja tutvustab 7.klassi kevadel kooliõppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise põhimõtteid ning temaatilisi rõhuasetusi. Loovtöö sooritatakse 8.klassi lõpuks . 7. klassi õpilane valib viimase perioodi lõpus läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö teema koostöös juhendatava(te) õpetaja(te)ga. Loovtöö võib 8. klassi õpilane teha iseseisvalt kui ka rühmatööna. Loovtöö koosneb nii praktilisest kui ka teoreetilisest osast. Igal õpilasel on võimalik tutvuda loovtöö juhendiga kooli  veebilehel. Loovtööd kaitstakse komisjoni ees 8.klassi kevadel.

Loovtöö aruanne

Loovtöö - rühmatöö juhend

Loovtöö - uurimustöö juhend

Avaldatud 28.09.2018. Viimati muudetud 10.11.2023.